KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Madde 1.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Adapte Dijital Bilişim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

E-posta: [email protected]

Telefon: +90535 564 8008

MADDE 2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet sitemiz www.adaptedijital.com üzerinden tarafımızla iletişim kurmayı tercih etmeniz halinde, işbu iletişimin kurulması sırasında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5/2-c maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”  hukuki gerekçesiyle, Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar  kapsamında işlenebilecektir.

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Şirket’e yapılan başvurulara ve taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılması

İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması

Madde 3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, internet sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, internet sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli olan çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesinin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve internet sitesinin ve internet sitesi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde internet sitesinin iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Madde 4.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacı ve web sitesi üyelik ve iletişim formları, web sitesi e-bülten kayıt formları, web sitesi canlı destek eklentisi, reklam üzerinden oluşturulan formlar yöntemleri ile toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dair hukuki sebepler aşağıdadır.

Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla internet sitesinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

Kişisel verilerin internet sitesinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

Veri sahiplerinin açık rızanın alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

Madde 5.

YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

İnternet sitemizde bizlerle en hızlı şekilde iletişime geçebilmeniz kullandığımız uygulamalar bulunmaktadır. Kullandığımız uygulamaların sunucuları Türkiye dışında bulunduğundan, internet sitemizdeki iletişim formu ve sitemizin sağ alt köşesinde bulunan iletişim seçeneği vasıtasıyla bizlerle irtibat kurmanız halinde, iletişim amaçlı bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizin, yurtdışında bulunan sunucularında tutulduğunu işbu bu aydınlatma metnini sizlerle paylaşarak bildiğinizi ve işbu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak açık rızanızı verdiğinizi kabul etmiş olacaksınız. Açık rıza metnini internet sitemizde bulabilirsiniz.

Tarafımızla iletişime geçerken yurtdışına kişisel veri aktarımında bulunmayı tercih etmezseniz, bizlerle internet sitemizde sizlerle paylaştığımız +90535 564 8008 numaralı telefon hattımız veya [email protected] e-posta adresi üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

Madde 6.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Merhaba! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sepet
Favorilerim
Son Baktıkların
Kategoriler
Parolayı Öğrenin
Kişisel verilerinizi kullanımı (e-posta adresi, telefon vb.)
*Formu doldurup ve kişisel verilerinizi vererek, Adapte Dijital’den veya Adapte Dijital’in araştırma ortaklarından bu projeyle ilgili e-postalar ve aramaları almayı kabul etmiş olursunuz. Bilgileri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.