Dijital Olgunluk Analizi 1

Dijital Olgunluk Analizi

Günümüz iş dünyasında dijital olgunluk, şirketlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinin ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlayabilmelerinin anahtarıdır. Dijital olgunluk analizi, bu bağlamda, işletmelerin dijital dönüşüm sürecindeki konumlarını anlamalarına ve stratejik kararlar alarak geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olur.

Bu analiz, iş stratejisi, insan ve dijital kültür, operasyon ve süreçler, teknoloji ve müşteri ve ortaklar gibi çeşitli kriterler ışığında bir şirketin dijital kapasitesini ve olgunluğunu değerlendirir. Ancak bu süreç, sadece mevcut teknolojileri veya araçları değil, aynı zamanda bir şirketin bu teknolojileri ve araçları benimseme biçimini ve bunları iş hedefleriyle nasıl bütünleştirdiğini de kapsamlı bir şekilde inceler.

Dijital olgunluk, basitçe teknoloji kullanımı olarak yanılgıya düşülmemelidir; bu, bir organizasyonun iş yapış biçimlerini, kültürünü ve iş stratejisini dönüştürme kapasitesi ile ilgilidir. Dijital olgun bir şirket, teknolojiyi sadece operasyonel verimliliği artırmak için değil, aynı zamanda müşteri deneyimini zenginleştirmek, yeni gelir akışları yaratmak ve iş modelini yeniden şekillendirmek için de kullanır.

Dijital kültür, bir şirketin dijital dönüşümünü benimsemesi ve bu dönüşümü iş pratiğine dönüştürebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu kültür, çalışanların yeni teknolojilere adapte olmalarını, sürekli öğrenmelerini ve değişime ayak uydurmalarını teşvik eder. Ayrıca, liderlerin dijital liderlik anlayışlarını benimsemeleri, çalışanlarına ilham vermeleri ve onları bu dönüşüm yolculuğunda yönlendirmeleri gerekmektedir.

Dijital olgunluğun ölçülmesi, bir organizasyonun dijital dönüşüm yolculuğunda nerede olduğunu anlaması için kritik bir adımdır. Dijital olgunluk testi, işletmelerin mevcut durumlarını değerlendirirken kapsamlı bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanır. Bu değerlendirme, iş stratejisi, müşteri ve ortak ilişkileri, operasyonel süreçler, dijital teknolojilerin kullanımı ve şirket içi dijital kültür gibi faktörleri kapsar.

Yalnızca mevcut durumu anlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmelere dijital hedeflerini belirleme, stratejilerini şekillendirme ve dijital dönüşümü hızlandırma konusunda da rehberlik eder. Nihayetinde, dijital olgunluk, işletmelerin sadece bugünün başarısı için değil, gelecekteki büyüme ve inovasyon için de sağlam bir temel oluşturmalarını sağlar.

Digital Maturity Assessment Nedir? 🧐

Dijital olgunluk analizi, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde nerede olduklarını belirlemelerine yardımcı olan bir değerlendirme sistemidir. Bu analiz, bir işletmenin teknoloji, inovasyon, ve dijital kültür gibi alanlardaki mevcut durumunu objektif bir şekilde ölçümlemeye çalışır.

Digital Maturity Assessment, yani Dijital Olgunluk Değerlendirmesi, günümüzün hızla dijitalleşen iş dünyasında organizasyonların dijital teknolojilere ve iş pratiklerine ne derece adapte olduklarını, bu süreçleri ne kadar etkin yönettiklerini ve dijital dönüşüme ne ölçüde hazır olduklarını belirlemek için kritik bir araçtır.

Bu değerlendirme, işletmelerin mevcut dijital stratejilerini, kullanılan teknolojileri, iş süreçlerinin ve operasyonlarının dijitalleşme düzeyini, müşteri ve ortaklarla olan dijital etkileşimlerini ve dijital kültürün organizasyon içindeki yerleşimini kapsamlı bir şekilde analiz eder. Dijital olgunluk, yalnızca yeni teknolojilerin kullanımıyla sınırlı değildir; aynı zamanda bu teknolojilerin iş hedefleriyle nasıl bütünleştirildiği, çalışanların ve yönetimin dijital değişime adaptasyonu, yenilikçi düşünce yapısının benimsenmesi ve dijital dönüşümün iş modeline nasıl entegre edildiği gibi unsurları da içerir.

Değerlendirme süreci, bir organizasyonun dijital stratejisini geliştirmesine, pazar dinamiklerine ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesine, operasyonel verimliliği artırmasına, risk yönetimini güçlendirmesine ve en önemlisi sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı olur. Bu bağlamda, Dijital Olgunluk Değerlendirmesi, şirketlere sadece “nerede olduklarını” göstermekle kalmaz, aynı zamanda “nereye gitmeleri gerektiği” ve “nasıl gidecekleri” konusunda da stratejik içgörüler sağlar.

Bu süreç, dijital dönüşümü sadece bir teknoloji inisiyatifi olarak görmekten öteye geçer ve bunu bir iş stratejisi, insan kaynakları, kurumsal kültür ve müşteri deneyimi inisiyatifi olarak ele alır. Böylece, işletmeler dijital olgunluk yolculuklarında sadece kısa vadeli hedeflere odaklanmak yerine, uzun vadeli stratejik hedefleri gözeterek sürdürülebilir bir dijital dönüşüm sağlayabilirler.

Dijital Olgunluk Analizi (Digital Maturity Assessment) 📊

Dijital olgunluk, sadece yeni teknolojileri benimsemekle ilgili değildir; aynı zamanda bu teknolojileri iş stratejileriyle nasıl bütünleştirdiğinize de bağlıdır. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında başarılı olabilmeleri için, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi, ve siber güvenlik gibi kritik faktörleri dikkate almaları gerekir.

Dijital Olgunluk Analizi (Digital Maturity Assessment), işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında nerede olduklarını belirlemelerine yardımcı olan kapsamlı bir değerlendirme sürecidir. Bu analiz, bir organizasyonun dijital stratejileri, teknolojileri ve iş süreçlerini ne ölçüde etkin bir şekilde benimsediğini ve uyguladığını ortaya koymaktadır. Stratejik Yönetişim’den Dijital Hizmetlere (D-Hizmetler) kadar çeşitli kriterler üzerinden yapılan bu değerlendirme, şirketlerin dijital olgunluk seviyelerini anlamalarını ve böylece dijital stratejilerini daha bilinçli bir şekilde şekillendirmelerini sağlar.

Dijital Olgunluk Analizi sırasında, işletmelerin mevcut dijital yeteneklerini değerlendirmek için Organizasyon, Yazılım Hizmetleri, BT Hizmetleri ve İşletim ve Bakım gibi kritik alanlar incelenir. Bu analiz, şirketlerin mevcut teknolojik altyapılarını, çalışanlarının dijital becerilerini, iç ve dış müşteri deneyimlerini ve mevcut dijital stratejilerinin performansını değerlendirir. Geçiş ve Kontrol ile Dijital Olgunluk Denetimi süreçleri, bu değerlendirmenin bir parçası olarak, şirketlerin yeni teknolojileri ve dijital iş süreçlerini ne kadar etkili bir şekilde benimsediklerini ve yönettiklerini anlamada kritik rol oynar.

Sonuç olarak, Dijital Olgunluk Analizi, işletmelerin dijital dönüşümdeki mevcut pozisyonlarını belirlemelerine, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları tanımlamalarına yardımcı olur. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama süreçleri, işletmelerin dijital hedeflere ulaşmada ilerlemelerini takip etmelerine ve gerektiğinde Yeniden Eylem Planları geliştirmelerine olanak tanır. Bu holistik yaklaşım, dijital dönüşümün sadece teknolojiye odaklanmadığını, aynı zamanda strateji, insanlar ve süreçler gibi diğer kritik iş faktörlerini de içerdiğini gösterir.

Dijital Olgunluk Analizi 2

Dijital Olgunluk Seviyesi Nasıl Ölçülür? 📏

Dijital olgunluk seviyesi ölçmek için şirketlerin iç ve dış işleyişlerini, teknoloji adaptasyonu ve dijital yetkinlik açısından değerlendiren kapsamlı bir inceleme yapılır. Bu, veri analizi ile desteklenen bir süreçtir ve işletmelerin dijital strateji geliştirmelerine yardımcı olur.

Dijital olgunluk seviyesi, bir organizasyonun dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini ve dijital teknolojileri benimsemesini değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. Bu seviye, şirketin dijital teknolojilere adaptasyonunu, iç işleyişlerinde ve müşteri ilişkilerinde dijital araçların kullanımını, ve dijital stratejilerinin etkinliğini yansıtır. İşte dijital olgunluk seviyesini ölçmek için atılması gereken adımlar:

 1. Değerlendirme Alanlarının Belirlenmesi: İlk olarak, değerlendirme kapsamında olacak alanların belirlenmesi gerekmektedir. Bu, iş stratejisi, insan ve dijital kültür, operasyonel süreçler, teknoloji altyapısı ve müşteri/ortak ilişkileri gibi çeşitli boyutları içerebilir.
 2. Mevcut Durumun Analizi: Şirketin mevcut dijital stratejisi, teknoloji kullanımı, dijital becerilere sahip insan kaynakları, dijitalleşmiş iş süreçleri ve müşteri etkileşimleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Bu aşamada, mevcut durumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenir.
 3. Olgunluk Modelinin Seçimi: Dijital olgunluk seviyesini ölçmek için çeşitli modeller mevcuttur ve organizasyonun ihtiyacına uygun olan bir model seçilmelidir. Bu modeller, farklı seviyeleri ve her seviyede beklenen özellikleri tanımlar.
 4. Veri Toplama: Değerlendirme süreci boyunca, çalışan anketleri, birebir görüşmeler, döküman incelemeleri veya teknolojik altyapı analizleri gibi çeşitli yöntemlerle veri toplanır.
 5. Değerlendirme ve Skorlama: Toplanan veriler, seçilen olgunluk modeli temelinde değerlendirilir ve her bir kriter için bir skorlama yapılır. Genellikle, dijital olgunluğu belirlemek için belirli bir puanlama sistemi kullanılır.
 6. Raporlama ve Değerlendirme: Sonuçlar, mevcut dijital olgunluk seviyesini gösteren ayrıntılı bir raporda toplanır. Bu rapor, şirketin güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirleyen bir yol haritası görevi görür.
 7. Eylem Planı Geliştirme: Değerlendirmeden çıkan sonuçlara dayanarak, dijital dönüşümü hızlandırmak ve olgunluk seviyesini yükseltmek için bir eylem planı geliştirilir.

Dijital olgunluk seviyesini ölçmek, bir şirketin nerede olduğunu belirlemenin ötesine geçer; aynı zamanda nereye gitmek istediğini ve bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin ve araçların gerekli olduğunu anlamasına yardımcı olur. Bu süreç, sürekli bir gelişim ve iyileştirme yolculuğudur ve düzenli olarak tekrarlanması, bir şirketin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Dijital Olgunluk Testi Nedir? ✅

Dijital olgunluk testi, işletmelerin dijital olgunluk seviyelerini ölçmelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu test, müşteri odaklılık, dijital iş modeli, ve dijital etkileşim gibi alanlarda şirketlerin nerede olduğunu belirlemelerine yardımcı olur ve onlara yol gösterir.

Dijital Olgunluk Testi, bir organizasyonun dijital dönüşüm yolculuğunda nerede olduğunu anlamasına yardımcı olan bir değerlendirme aracıdır. Bu test, işletmelerin dijital teknolojileri ne ölçüde benimsediğini, dijital stratejilerinin etkinliğini, iç süreçlerinin dijitalleşme derecesini ve dijital kültürün organizasyon genelinde nasıl benimsendiğini ölçmeye yöneliktir. Dijital olgunluk testi, işletmelerin dijital dönüşüme ne kadar hazır olduklarını ve bu alanda hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine yardımcı olur.

Dijital Olgunluk Testi genellikle şu adımları içerir:

 1. Kendi Kendine Değerlendirme: Test, genellikle şirket içindeki bireylerin veya ekiplerin kendi dijital yeteneklerini, kullanılan teknolojileri, mevcut dijital stratejileri ve dijital kültürü değerlendirmeleri için bir dizi sorudan oluşur.
 2. Farklı Boyutlarda Değerlendirme: Değerlendirme, iş stratejisi, teknoloji, operasyonlar ve süreçler, insanlar ve dijital kültür, müşteri deneyimleri ve ortaklık ilişkileri gibi çeşitli boyutlar üzerinden gerçekleştirilir.
 3. Sonuçların Analizi: Değerlendirme sonuçları, bir organizasyonun dijital olgunluk seviyesini belirlemek için analiz edilir. Bu, şirketin dijital dönüşümde nerede olduğunu ve hangi alanlarda gelişmeye ihtiyacı olduğunu anlamasına yardımcı olur.
 4. Karşılaştırmalı Analiz: Bazı durumlarda, bir şirketin dijital olgunluğu, sektör standartları veya benzer büyüklükteki veya aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırılabilir.
 5. Gelişim Yolu Önerisi: Test sonuçlarına dayanarak, şirketlere dijital dönüşümde daha ileri gitmek için bir eylem planı veya yol haritası önerilir. Bu, hangi teknolojilerin benimsenmesi gerektiği, hangi becerilerin geliştirilmesi gerektiği ve hangi stratejik değişikliklerin yapılması gerektiği konusunda rehberlik edebilir.

Dijital Olgunluk Testi, şirketlere sadece mevcut dijital durumlarını değil, aynı zamanda dijital dönüşüm konusunda nereye gitmek istediklerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını da gösterir. Bu, kaynakların doğru bir şekilde tahsis edilmesini, önceliklerin belirlenmesini ve daha etkili bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirilmesini sağlar.

Dijital Olgunluk Modeli ✅

“Dijital Olgunluk Modeli” başlığı altında, dijital dönüşüm sürecinde bir organizasyonun başarısını değerlendirmek ve yönlendirmek için kritik olan çeşitli unsurları aktaralım. Dijital Olgunluk Modeli, işletmelerin dijital dönüşüm yolculukları boyunca nerede olduklarını ve nereye gitmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olan stratejik bir araçtır.

Bu model, Stratejik Yönetişim, Organizasyon, Yazılım Hizmetleri, ve daha birçok unsur gibi kritik alanlarda bir işletmenin dijital yetkinliklerini değerlendirir. Dijital olgunluğun bu kapsamlı değerlendirmesi, işletmelere mevcut durumlarını objektif bir şekilde görmeleri, dijital stratejilerini finetune etmeleri ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için gereken içgörüleri sağlar.

Bu model, işletmelerin dijital teknolojileri ve stratejileri ne ölçüde etkili bir şekilde benimsediğini ve uyguladığını belirlemeye yardımcı olur. İşte bu modelin temel bileşenleri:

 • Stratejik Yönetişim
 • Organizasyon
 • Yazılım Hizmetleri
 • Yazılım Yaşam Döngüsü
 • Bt Hizmetleri
 • İşletim Ve Bakım
 • Dijital Hizmetler (D-Hizmetler)
 • Planlama Ve Yönetişim
 • Geçiş Ve Kontrol
 • Dijital Olgunluk Denetimi
 • İzleme, Değerlendirme Ve Raporlama
 • Yeniden Eylem Planı

Bu model, dijital dönüşüm yolculuğunda bir organizasyonun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve stratejik gelişim fırsatlarının tanımlanmasını sağlar. Her bir bileşen, dijital olgunluğun farklı bir yönünü ele alır ve şirketin dijital geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur.

Model, Yazılım Yaşam Döngüsü ve BT Hizmetleri gibi teknik yönleri kapsarken, aynı zamanda İşletim ve Bakım, Dijital Hizmetler (D-Hizmetler) ve Planlama ve Yönetişim gibi iş süreçlerine ve operasyonlarına da odaklanır. İşletmeler bu modeli kullanarak, dijital teknolojilere ve yeniliklere adaptasyonlarını, iç ve dış müşteri deneyimlerini iyileştirme çabalarını ve genel iş performansını değerlendirebilirler. Geçiş ve Kontrol süreçleri, teknolojik değişikliklerin ve yeniliklerin nasıl yönetildiğini, Dijital Olgunluk Denetimi ise işletmenin dijital olgunluk seviyesinin sürekli olarak nasıl gözden geçirildiğini ve iyileştirildiğini inceler.

Linkteki dijital dönüşüm danışmanlığı yazımızdan ajansımızın hizmetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu model İzleme, Değerlendirme ve Raporlama süreçleri aracılığıyla, işletmelerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını, nelerin işe yaradığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini anlamalarını sağlar. Ayrıca, Yeniden Eylem Planı bileşeni, mevcut stratejilerin ve uygulamaların revize edilmesi gerektiğinde rehberlik eder. Bu model, işletmelerin dijital çağda rekabetçi kalmalarını sağlamak için dijital stratejilerini sürekli olarak değerlendirmeleri ve adapte etmeleri gerektiğini vurgular.

Stratejik Yönetişim

Dijital dönüşümün, şirketin genel iş stratejisiyle uyumlu olmasını sağlayan yapılar ve süreçler. Bu, dijital hedeflerin belirlenmesini, kaynakların tahsis edilmesini ve dijital girişimlerin şirketin genel hedefleriyle uyumlu olmasını içerir.

Stratejik Yönetişim, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında karar alma süreçlerini ve uygulamalarını şekillendiren kritik bir faktördür. Bu kavram, bir şirketin hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini, riskleri nasıl yönettiğini ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini kapsar. Stratejik yönetişim, dijital olgunluk modelinin bir parçası olarak, işletmelerin teknoloji yatırımlarını ve dijital inovasyon stratejilerini yönlendirir, böylece uzun vadeli başarı ve büyüme sağlanır.

Bu süreç, işletmelerin dijital stratejilerini belirleme ve uygulama şekillerinde tutarlılık ve uyumu teşvik eder. Ayrıca, karar verme mekanizmalarının şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırarak, tüm paydaşlar için değer yaratmayı hedefler. Stratejik yönetişim, değişen pazar dinamikleri ve müşteri talepleri karşısında işletmelerin çevik ve proaktif kalmasını sağlar.

Etkili bir stratejik yönetişim yaklaşımı, dijital dönüşüm girişimlerinin başarısında merkezi bir rol oynar. Bu, şirketlerin dijital hedeflerine ulaşmalarına, sürdürülebilir büyüme sağlamalarına ve dijital çağın getirdiği zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Yönettiğimiz ve dijital olgunluğunu denetlediğimiz projelerimizden olan Orasil.com‘u inceleyebilirsiniz.

Organizasyon

Dijital dönüşümü desteklemek için gerekli becerilere, ekiplere ve organizasyonel yapıya sahip olma. Bu, sürekli eğitim, dijital rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ve esnek çalışma modellerinin benimsenmesini içerebilir.

Yazılım Hizmetleri

Dijital ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, dağıtılması ve yönetilmesi için kullanılan teknolojiler ve metodolojiler. Bu, cloud computing, veri analitiği, yapay zeka ve otomasyon gibi çeşitli teknolojik araçları içerir.

Yazılım Yaşam Döngüsü

Yazılım geliştirme süreçlerinin optimizasyonu, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) yaklaşımlarının uygulanması ve ürün yönetimi pratiklerinin benimsenmesi.

BT Hizmetleri

BT altyapısının yönetimi, güvenliği, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği. Bu, veri merkezleri, ağlar, uç cihazlar ve güvenlik protokolleri gibi unsurları içerir.

İşletim ve Bakım

Sistemlerin, uygulamaların ve dijital altyapının günlük yönetimi ve bakımı. Bu, performans izleme, güncellemeler, yama yönetimi ve hata düzeltmeleri gibi görevleri içerir.

Dijital Hizmetler (D-Hizmetler)

Müşterilere sunulan dijital ürünler ve hizmetler. Bu, e-ticaret platformları, mobil uygulamalar, dijital pazarlama çözümleri ve sosyal medya yönetimi gibi hizmetleri içerir.

Planlama ve Yönetişim

Dijital projelerin planlanması, önceliklendirilmesi ve yönetilmesi için stratejiler ve süreçler. Bu, proje yönetimi metodolojileri, performans göstergeleri (KPI’lar) ve risk yönetimi pratiklerini içerir.

Geçiş ve Kontrol

Yeni teknolojilerin ve süreçlerin başarılı bir şekilde benimsenmesi için yönergeler ve protokoller. Bu, değişim yönetimi stratejileri, test süreçleri ve kullanıcı kabul testlerini içerir.

Dijital Olgunluk Denetimi

Şirketin dijital olgunluk seviyesinin periyodik olarak değerlendirilmesi ve denetlenmesi. Bu, mevcut durum analizlerini, olgunluk modellerini ve denetim süreçlerini içerir.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

Dijital girişimlerin etkinliğinin sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili paydaşlara raporlanması. Bu, proje sonuçlarını, ROI’yi (Yatırım Getirisi) ve diğer kritik başarı metriklerini içerir.

Yeniden Eylem Planı

Dijital olgunluk değerlendirmelerinden elde edilen iç görüler ve bulgular temelinde stratejik iyileştirmeler ve gelişmeler için eylem planlarının oluşturulması.

Yeniden Eylem Planı, dijital olgunluk sürecinde, mevcut stratejilerin ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinde devreye giren kritik bir unsurdur. Dijital dönüşüm yolculuğunda, beklenmedik zorluklar, hızla değişen teknoloji trendleri veya hedeflere ulaşmada yaşanan aksamalar söz konusu olduğunda, işletmelerin stratejilerini yeniden değerlendirmeleri ve hızla adapte olmaları gerekir. Yeniden Eylem Planı, işletmelerin bu adaptasyon sürecini yönetmelerine ve dijital olgunluk hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Bu plan, durum analizleri, performans göstergeleri ve mevcut pazar koşullarının kapsamlı bir değerlendirmesini içerir. İşletmeler, bu değerlendirmeleri kullanarak, stratejilerini yeniden şekillendirir, kaynakları yeniden tahsis eder ve gerekli durumlarda organizasyonel değişiklikleri uygular. Bu süreç, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştıkları engelleri aşmalarını ve fırsatları maksimize etmelerini sağlar.

Özetle, Yeniden Eylem Planı, işletmelerin dijital dönüşüm stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmelerini, yenilikçi çözümler üretmelerini ve sektördeki değişikliklere hızla uyum sağlamalarını teşvik eder. Bu yaklaşım, şirketlerin rekabetçi kalmalarını, müşteri beklentilerini karşılamalarını ve dijital çağın getirdiği zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlar.

Dış Ticarette Teslim (Satış) Şekilleri, Ödeme Şekilleri ve Belgeler
Dış Ticaretin Finansmanı
Sepet
Close Favorilerim
Close Son Baktıkların
Kategoriler
Hemen Bizi Arayın