Dijital Denetim Nedir?

Dijital denetim hizmetlerinde dijital denetçinin genel rolü, kurumsal ihtiyaçları iletmek, çalışanların performansını denetlemek, rehberlik sağlamak, destek sağlamak, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve her birinin başarılı olması için personel ile kuruluş arasındaki karşılıklı ilişkiyi yönetmektir.

Dijital faaliyetlerin denetlenmesi işletme kaynaklarının kullanımı ve faaliyetlerin verimliliği için olmazsa olmaz yeni kavramdır.

Dijital denetim, geleneksel denetim süreçlerinin ve tekniklerinin, dijital teknolojiler ve veri analitiği kullanılarak dönüştürülmesi ve geliştirilmesi sürecidir. Dijital denetim, finansal raporlama ve iç kontrol sistemlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmeye odaklanırken, süreçleri ve analizleri otomatikleştirir ve daha kapsamlı bir veri analizi sağlar.

Dijital denetimin temel unsurları şunlardır:

 1. Veri analitiği: Dijital denetim, büyük miktarda verinin analizine dayanır. Veri analitiği, denetçilere daha iyi içgörüler sağlar ve riskleri belirlemeye yardımcı olur.
 2. Süreç otomasyonu: Dijital denetim, denetim süreçlerini otomatikleştirerek ve hızlandırarak daha etkili ve verimli denetimler gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
 3. Dijital teknolojiler: Dijital denetim, bulut bilişim, yapay zeka, makine öğrenimi ve blok zinciri gibi teknolojileri kullanarak denetim süreçlerini geliştirir ve dönüştürür.
 4. Gerçek zamanlı denetim: Dijital denetim, gerçek zamanlı veriye erişim sağlayarak, denetçilerin sürekli denetim ve sürekli kontrol uygulamalarını kullanarak daha hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı olur.
 5. İşbirliği ve raporlama: Dijital denetim, denetçi ve denetlenen arasında daha iyi iletişim ve işbirliği sağlayarak, denetim sürecinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırır.

Dijital denetim, denetim süreçlerini ve sonuçlarını geliştirerek, şirketlerin ve paydaşların güvenini artırır ve düzenleyicilerin ve yöneticilerin riskleri ve performansı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Danışmanlık

Dijital denetim aşamasında danışmanlık, dijital faaliyetler, reel ve dijital çevrenin incelenmesi, bilgi toplanması ile yönlendirmeler yapılarak işletmenizin gelişim ihtiyaçları belirlenir.

Dijital denetim sürecinde danışmanlık, şirketlere ve denetim ekiplerine dijital teknolojilerin, veri analitiğinin ve otomasyonun etkin bir şekilde entegrasyonu ve uygulanması konusunda rehberlik ve destek sağlamayı içerir. Danışmanlar, şirketlerin dijital dönüşüm sürecini başarıyla tamamlamalarına yardımcı olur ve dijital denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynarlar. Dijital denetim danışmanlığı süreci şu adımları içerebilir:

 1. Durum değerlendirmesi: Danışmanlar, mevcut denetim süreçlerini, teknolojilerini ve yetkinliklerini analiz ederek şirketin dijital dönüşüm seviyesini değerlendirir.
 2. Dijital denetim stratejisi geliştirme: Danışmanlar, şirketin hedefleri ve ihtiyaçlarına uygun dijital denetim stratejisi oluşturmaya yardımcı olur. Bu, uygun dijital teknolojilerin, veri analitiği araçlarının ve otomasyon çözümlerinin belirlenmesini içerir.
 3. Teknoloji ve araçların seçimi: Danışmanlar, şirkete en uygun dijital denetim teknolojilerini, araçlarını ve platformlarını seçmeye yardımcı olur. Bu, bulut bilişim, yapay zeka, makine öğrenimi ve blok zinciri gibi teknolojilere odaklanabilir.
 4. Eğitim ve kapasite geliştirme: Dijital denetim danışmanları, şirketin denetim ekibinin dijital teknolojilere ve analitik araçlara aşinalığına ve yetkinliğine yardımcı olur. Bu, eğitim programları, atölye çalışmaları ve mentorluk faaliyetlerini içerebilir.
 5. Dijital denetim süreçlerinin entegrasyonu: Danışmanlar, şirketin mevcut denetim süreçlerine dijital teknolojilerin, veri analitiği araçlarının ve otomasyon çözümlerinin entegrasyonunu sağlar ve uygulanmasına yardımcı olur.
 6. Sürekli iyileştirme ve optimizasyon: Danışmanlar, dijital denetim süreçlerinin performansını düzenli olarak değerlendirir ve sürekli iyileştirme ve optimizasyon önerileri sunar.
 7. Raporlama ve iletişim: Dijital denetim danışmanları, şirketin yöneticilerine ve paydaşlarına dijital denetim sürecinin sonuçlarını ve içgörülerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

Denetmenlik

Dijital denetim, hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin belirlemesini, değerlendirilmesini ve böylece işletmenin kazanç elde etmesini sağlar.

Stratejistlik

Dijital denetiminin temel amacı, dijital faaliyetlerin sonuçlarından ortaya çıkan raporlara göre görüş beyan edebilmek ve stratejiler sunmaktır.

Dijital Denetim Hizmetleri

Dijital denetim uzmanı, denetçi; işletme amaç ve denetim iddiaları üzerine “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesine dayanak oluşturmak ve hata-hile gibi faktörleri tespit etmek amacıyla risk değerlendirme prosedürleri yürütülür. Dijital faaliyetlerin denetlenmesi işletme ve markalar için oldukça önemlidir.

Dijital Denetim Hizmetleri Nelerdir?

Dijital denetim hizmetleri, işletmenin iç kontrolü dâhil olmak üzere, işletme ve çevresini tanımak amaçlanır. Risk değerlendirme prosedürleri için analitik prosedürler, gözlem ve tetkik prosedürleri uygulanıp uygun yönetim kademeleriyle görüşmeler yapılır.

Analitik Prosedürlerin Uygulanması

Dijital faaliyetlerin bütünü üzerinde bir sonuca varmaya yönelik analitik prosedürlerin uygulanması.

Dijital denetim sürecinde analitik prosedürler, veri analitiği tekniklerinin ve araçlarının kullanılarak finansal bilgilerin ve iş süreçlerinin incelenmesine odaklanır. Analitik prosedürler, denetçilere dikkate değer eğilimler, tutarsızlıklar ve potansiyel riskler hakkında daha fazla içgörü sağlar. Dijital denetimde analitik prosedürlerin uygulanması aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Veri toplama: Denetçiler, denetim süreci için gerekli olan finansal ve iş süreçlerine ilişkin verileri toplar. Bu, şirketin muhasebe sistemlerinden, iç kontrol sistemlerinden ve diğer kaynaklardan alınan verileri içerebilir.
 2. Veri temizleme ve hazırlama: Denetçiler, toplanan verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol eder ve analiz için uygun bir formata dönüştürür. Bu süreç, veri kalitesini artırmak için eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini ve standartlaştırılmasını içerebilir.
 3. Analitik araçlar ve tekniklerin seçimi: Denetçiler, analiz için en uygun veri analitiği araçlarını ve tekniklerini belirler. Bu, istatistiksel analiz, trend analizi, oran analizi, regresyon analizi ve benzetim gibi yöntemleri içerebilir.
 4. Analiz ve modelleme: Denetçiler, seçilen analitik araçlar ve teknikler kullanarak verileri analiz eder ve dikkate değer eğilimler, tutarsızlıklar ve potansiyel riskler hakkında içgörüler elde eder. Bu süreç, veri görselleştirme ve makine öğrenimi modelleri gibi tekniklerin kullanılmasını içerebilir.
 5. Sonuçların değerlendirilmesi: Denetçiler, analitik prosedürlerin sonuçlarını değerlendirir ve dikkate değer bulguları ve riskleri belirler. Bu, mali tabloların doğruluğu, iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve potansiyel dolandırıcılık veya uyumsuzluk alanları gibi konuları içerebilir.
 6. Denetim testleri ve prosedürlerinin planlanması: Denetçiler, analitik prosedürlerin sonuçlarına dayanarak, daha ayrıntılı denetim testleri ve prosedürleri planlar. Bu, önceden belirlenen risk alanlarına ve dikkate değer bulgulara odaklanabilir.
 7. Raporlama ve iletişim: Denetçiler, analitik prosedürlerin sonuçlarını ve içgörülerini şirketin yöneticilerine ve paydaşlarına sunar ve daha fazla eylem, kontrol veya denetim gerektiren alanları belirtir. Ayrıca, elde edilen bilgilerin süreçlerin ve sistemlerin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceği hakkında önerilerde bulunabilirler.

Dijital denetim sürecinde analitik prosedürlerin uygulanması, denetçilere daha derinlemesine ve kapsamlı bir denetim sunar ve daha etkili ve etkin risk yönetimi sağlar. Ayrıca, denetim sürecinin verimliliğini artırarak ve şirketlerin ve paydaşların güvenini güçlendirerek, daha güvenilir finansal raporlama ve iç kontrol sistemlerinin sürdürülmesine yardımcı olur.

Denetim Kanıtlarının Değerlendirilmesi

Toplanan denetim kanıtlarının değerlendirilmesi ve değerlendirmelere göre sağlamalar.

Dijital denetim sürecinde, denetim kanıtlarının değerlendirilmesi, denetçilerin verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeye yönelik bir araçtır. Bu, denetçilerin verileri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde denetim kanıtlarının değerlendirilmesi için kullanılabilir:

 1. Denetim stratejisi ve planının belirlenmesi: Denetim stratejisi ve planı, denetimin amacını, kapsamını ve denetimin yapılacağı verileri belirler.
 2. Veri toplama: Denetçiler, verileri dijital ortamdan toplayabilir veya fiziksel ortamda depolanan verileri tarayabilir.
 3. Veri analizi: Toplanan veriler, gerekli veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.
 4. Değerlendirme: Analiz edilen veriler, denetim amacına uygun olarak değerlendirilir ve denetçiler, verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirler.
 5. Raporlama: Değerlendirme sonuçları, denetim raporunda belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.

Bu adımlar, denetçilerin verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeyi ve dijital denetim sürecinin başarısını değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Yanlışlıkların Değerlendirilmesi

Yaşama sunulmamış olanlar da dahil, tespit edilen yanlışlıkların değerlendirilmesi.

Dijital denetim sürecinde, yanlışlıkların değerlendirilmesi, denetçilerin dijital verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeye yönelik bir araçtır. Bu, denetçilerin yanlışlıkları tespit etmeyi, değerlendirmeyi ve düzeltmeyi içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde yanlışlıkların değerlendirilmesi için kullanılabilir:

 1. Yanlışlıkların tespit edilmesi: Denetçiler, verileri analiz ederken yanlışlıkları tespit edebilir.
 2. Yanlışlıkların değerlendirilmesi: Tespit edilen yanlışlıklar, denetçiler tarafından değerlendirilir ve nedenleri belirlenir.
 3. Düzeltme önerileri: Denetçiler, yanlışlıkların düzeltilmesi için öneriler sunarlar.
 4. Düzeltmelerin uygulanması: Yanlışlıkların düzeltilmesi, ilgili departmanlar tarafından uygulanır.
 5. Kontrol: Düzeltmelerin etkisi, denetçiler tarafından kontrol edilir ve gerekirse tekrar uygulanır.

Bu adımlar, denetçilerin yanlışlıkları tespit etmeyi, değerlendirmeyi ve düzeltmeyi kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır.

Dijital Tablo ve Raporların Uygunluğu

Dijital raporlama çerçevesine uygun bir şekilde hazırlanmış olup olmadığını değerlendirilmesi.

Dijital denetim sürecinde, dijital tablolar ve raporların uygunluğu, denetçilerin verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeye yönelik bir araçtır. Bu, denetçilerin dijital tablolar ve raporların uygunluğunu değerlendirmeyi ve raporlamayı içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde dijital tablolar ve raporların uygunluğu için kullanılabilir:

 1. Standartların belirlenmesi: Dijital tablolar ve raporların uygunluğu için belirli standartlar belirlenir.
 2. Veri toplama: Dijital tablolar ve raporlar, denetçiler tarafından toplanır.
 3. Veri analizi: Toplanan veriler, gerekli veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.
 4. Uygunluk değerlendirme: Analiz edilen veriler, belirlenen standartlara göre değerlendirilir ve dijital tablolar ve raporların uygunluğu belirlenir.
 5. Raporlama: Uygunluk değerlendirmesi sonuçları, denetim raporunda belirtilir ve denetçiler, uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.

Bu adımlar, denetçilerin dijital tablolar ve raporların uygunluğunu değerlendirmeyi ve raporlamayı kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır.

Denetim Prosedürlerinin Uygulanması

Dijital faaliyet sonuç formu sonrası olaylara ilişkin denetim prosedürlerinin uygulanması.

Dijital denetim sürecinde, denetim prosedürlerinin uygulanması, denetim planının ve stratejisinin uygulanmasını ve denetim sonuçlarının belirlenmesini içeren bir araçtır. Bu, denetçilerin verileri toplamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde denetim prosedürlerinin uygulanması için kullanılabilir:

 1. Denetim planının ve stratejisinin belirlenmesi: Denetim planı ve stratejisi, denetimin amacını, kapsamını ve denetimin yapılacağı verileri belirler.
 2. Veri toplama: Denetçiler, verileri dijital ortamdan toplayabilir veya fiziksel ortamda depolanan verileri tarayabilir.
 3. Veri analizi: Toplanan veriler, gerekli veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.
 4. Değerlendirme: Analiz edilen veriler, denetim amacına uygun olarak değerlendirilir ve denetçiler, verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirler.
 5. Raporlama: Değerlendirme sonuçları, denetim raporunda belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.

Bu adımlar, denetçilerin verileri toplamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. Denetim prosedürlerinin uygulanması, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Gerekli Prosedürlerin Uygulanması

Yakın örnekler üzerinden sonuçların karşılaştırılması üzerinde gerekli prosedürlerin uygulanması.

Dijital denetim sürecinde, gerekli prosedürlerin uygulanması, denetim planının ve stratejisinin uygulanmasını ve denetim sonuçlarının belirlenmesini içeren bir araçtır. Bu, denetçilerin verileri toplamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde gerekli prosedürlerin uygulanması için kullanılabilir:

 1. Denetim planının ve stratejisinin belirlenmesi: Denetim planı ve stratejisi, denetimin amacını, kapsamını ve denetimin yapılacağı verileri belirler.
 2. Veri toplama: Denetçiler, verileri dijital ortamdan toplayabilir veya fiziksel ortamda depolanan verileri tarayabilir.
 3. Veri analizi: Toplanan veriler, gerekli veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.
 4. Değerlendirme: Analiz edilen veriler, denetim amacına uygun olarak değerlendirilir ve denetçiler, verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirler.
 5. Raporlama: Değerlendirme sonuçları, denetim raporunda belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.

Bu adımlar, denetçilerin verileri toplamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. Gerekli prosedürlerin uygulanması, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Sonuçların Beyan Edilmesi

Yönetimden bağımsız dijital denetimin sonuçlarına ilişkin beyanların temin edilmesi, raporlanması ve değerlendirmelerin paylaşılması

Dijital denetim sürecinde, sonuçların beyan edilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması ve denetim sonuçları hakkında bilgi verilmesini içeren bir araçtır. Bu, denetçilerin denetim sonuçlarını belirlemeyi, raporlama yapmayı ve beyan etmeyi içeren bir süreçtir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde sonuçların beyan edilmesi için kullanılabilir:

 1. Denetim sonuçlarının belirlenmesi: Denetim sürecinde toplanan veriler, analiz edilir ve denetim sonuçları belirlenir.
 2. Raporlama: Denetim sonuçları, denetim raporu olarak belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.
 3. Beyan etme: Denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini ilgili kişilere ve kurumlara beyan eder veya raporu sunarlar.
 4. Tartışma: Denetim sonuçları ve önerileri, denetçiler tarafından tartışılır ve gerekirse düzeltmeler yapılır.

Bu adımlar, denetçilerin denetim sonuçlarını belirlemeyi, raporlama yapmayı ve beyan etmeyi kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. Sonuçların beyan edilmesi, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Dijital Denetim Süreci Nasıl İşler?

Dijital denetim süreci işletme, dijital faaliyetleri, reel ve dijital çevrenin incelenmesi, bilgi toplanması ile denetim risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi dijital faaliyetlere dair kanıtların toplanması, prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması, dijital ve denetim sonuçlarının değerlendirilip, raporlanması şeklinde işler.

İddia ve Riskler

Yönetim beyanları ve karşılık gelen risklerin, dijital risklerin değerlendirilmesi.

Dijital denetim sürecinde, iddia ve riskler, denetçiler tarafından belirlenir ve değerlendirilir. Denetçiler, denetim sürecinde verileri toplayarak ve analiz ederek, denetlenen sistem veya prosedürlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu belirler. İddia ve riskler, denetim sürecinde belirli bir amaç doğrultusunda değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları, denetim raporu olarak belirtilir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde iddia ve risklerin değerlendirilmesi için kullanılabilir:

 1. İddia ve risklerin belirlenmesi: Denetçiler, denetim sürecinde iddia ve riskleri belirler ve bu iddia ve risklerin denetim amacına uygun olduğunu değerlendirir.
 2. Veri toplama: Denetçiler, iddia ve riskleri belirlemek için gerekli verileri toplar.
 3. Veri analizi: Toplanan veriler, gerekli veri analiz teknikleri kullanılarak analiz edilir.
 4. İddia ve risklerin değerlendirilmesi: Analiz edilen veriler, denetim amacına uygun olarak değerlendirilir ve denetçiler, iddia ve risklerin doğruluğunu ve güvenilirliğini belirler.
 5. Raporlama: İddia ve risklerin değerlendirme sonuçları, denetim raporu olarak belirtilir ve denetçiler, iddia ve risklerin değerlendirme sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.

Bu adımlar, denetçilerin iddia ve riskleri belirlemeyi, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. İddia ve risklerin değerlendirilmesi, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Kanıtların toplanması, yanlışlıkların değerlendirilmesi, prosedürlerin uygulanması ve sonuçlar.

Dijital denetim sürecinde, değerlendirme ve sonuçlandırma, denetim sürecinin sonunda denetim sonuçlarının belirlenmesini ve raporlanmasını içeren bir araçtır. Değerlendirme ve sonuçlandırma, denetçiler tarafından toplanan verilerin analiz edilmesini ve değerlendirilmesini içerir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde değerlendirme ve sonuçlandırmanın değerlendirilmesi için kullanılabilir:

 1. Veri toplama ve analizi: Denetçiler, verileri toplar ve gerekli veri analiz teknikleri kullanarak analiz eder.
 2. Değerlendirme: Analiz edilen veriler, denetim amacına uygun olarak değerlendirilir ve denetçiler, verilerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirler.
 3. Raporlama: Değerlendirme sonuçları, denetim raporu olarak belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.
 4. Sonuçlandırma: Denetim sonuçları, denetçiler tarafından sonuçlandırılır ve gerekli öneriler sunulur.

Bu adımlar, denetçilerin verilerin analizini, değerlendirilmesini ve raporlanmasını kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. Değerlendirme ve sonuçlandırma, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Raporlama ve İletişim

Yönetimle, kurumsal yönetim sorumlularıyla ve diğer ilgili taraflarla iletişimde bulunulur.

Dijital denetim sürecinde, raporlama ve iletişim, denetim sonuçlarının belirlenmesini, raporlanmasını ve iletişimin sağlanmasını içeren bir araçtır. Raporlama ve iletişim, denetçiler tarafından toplanan verilerin analiz edilmesini, denetim sonuçlarının raporlanmasını ve ilgili kişilere ve kurumlara iletişimin sağlanmasını içerir.

Aşağıdaki adımlar dijital denetim sürecinde raporlama ve iletişimin değerlendirilmesi için kullanılabilir:

 1. Veri toplama ve analizi: Denetçiler, verileri toplar ve gerekli veri analiz teknikleri kullanarak analiz eder.
 2. Raporlama: Değerlendirme sonuçları, denetim raporu olarak belirtilir ve denetçiler, denetim sonuçlarını ve önerilerini sunarlar.
 3. İletişim: Denetim sonuçları ve önerileri, denetçiler tarafından ilgili kişilere ve kurumlara iletişim kurularak sunulur.
 4. Tartışma: Denetim sonuçları ve önerileri, denetçiler tarafından tartışılır ve gerekirse düzeltmeler yapılır.

Bu adımlar, denetçilerin verilerin analizini, raporlamasını ve iletişimin sağlanmasını kolaylaştırır ve dijital denetim sürecinin başarısını artırır. Raporlama ve iletişim, denetimin etkinliğini ve doğruluğunu artırır ve denetim sonuçlarının güvenilirliğini sağlar.

Verimlilik ve Süreklilik İçin Dijital Denetim

Dijital denetim hizmetlerimiz işletmenizin sürdürmüş olduğu veya başlayacağı faaliyetleri verimli ve sürdürülebilir kılar.

Dijital denetim, kurumsal ihtiyaçları iletmek, çalışanların performansını denetlemek, rehberlik sağlamak, destek sağlamak, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve her birinin başarılı olması için personel ile kuruluş arasındaki karşılıklı ilişkiyi yönetmektir.

Dijital denetiminin temel amacı, dijital faaliyetlerin sonuçlarından ortaya çıkan raporlara göre görüş beyan edebilmek için, denetlenen işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek, değerlendirmek ve böylece “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir dayanak oluşturmaktır.

Dijital denetimin 3 temel aşamasının özeti şöyledir:

 • İşletme, dijital faaliyetleri, reel ve dijital çevrenin incelenmesi, bilgi toplanması ile denetim risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi
 • Dijital kanıtların toplanması, prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması
 • Dijital ve denetim sonuçlarının değerlendirilip, raporlanması

Dijital denetim, verimlilik ve süreklilik için önemli bir araçtır. Dijital denetim, denetlenen sistem veya prosedürlerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeyi amaçlar ve bu sistem veya prosedürlerin verimliliğini ve sürekliliğini artırmayı hedefler.

Dijital denetim, verimlilik için şu şekilde katkıda bulunabilir:

 1. Hızlı veri toplama ve analizi: Dijital denetim, verilerin hızlı bir şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar, bu da denetim sürecinin verimliliğini artırır.
 2. Doğruluğu ve güvenilirliği artırma: Dijital denetim, denetlenen sistem veya prosedürlerin doğruluğunu, tamamlığını ve güvenilirliğini belirlemeyi amaçlar, bu da verimliliği artırır.
 3. Süreklilik için güvence sağlama: Dijital denetim, denetlenen sistem veya prosedürlerin sürekliliğini ve güvenliğini sağlar ve bu, verimliliğin sürekliliğini artırır.

Dijital denetim, verimlilik ve süreklilik için önemli bir araçtır ve denetim sürecinin verimliliğini, doğruluğunu ve sürekliliğini artırarak, denetlenen sistem veya prosedürlerin verimliliğini ve sürekliliğini artırmayı hedefler.

Dijital Denetim: Dijital Faaliyetlerin Denetlenmesi
Close Sepet
Close Favorilerim
Son Baktıkların Close
Close

Close

İletişime Geçin

+90 (212) 909 80 08

Google Premier Partner Designation
is reserved for the top 3% of participating organizations. SEO services are not verified or endorsed by Google.

©2023 Adapte Digital | Tüm Hakları Saklıdır.

ADAPTE DİJİTAL
Kategoriler